Zpracování SOD ve společnosti Bones s.r.o.

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023213:

„Zpracování SOD ve společnosti Bones s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologie odrazového drtiče se zavěšeným třídičem, určeného ke zpracování stavebního a demoličního dopadu (SDO). Tato technologie není zdrojem jakéhokoliv odpadu, ale naopak je určena ke zpracování a recyklaci stavebních a demoličních odpadů (SDO), které tvoří nejvýznamnější část v produkovaných odpadech v ČR. Díky této technologii budou SDO recyklovány na druhotně využitelný materiál, který tak nebude uložen jako neužitelný na skládky. Místem realizace projektu je pozemek parcelní číslo 30/1 zapsaný na LV č. 3460 pro katastrální území České Budějovice 5 [622281].

Projekt řeší problematiku pořízení nové technologie, která bude schopna recyklovat všechny druhy SOD, včetně asfaltu a jejímž výstupem bude materiál v podobě jedné konkrétní ohraničené frakce. Příčinou problému je nedostupnost vhodné technologie v rámci stávajícího technologického vybavení společnosti. Ta sice disponuje obdobnou technologií drtiče, avšak bez třídiče, a tedy bez možnosti výroby konkrétní ohraničené frakce a s pouze omezenou možností zpracování asfaltu.

Díky realizaci projektu dojde k možnosti zpracovat libovolný SOD, včetně efektivního zpracování asfaltu a asfaltových ker, vždy do podoby konkrétní ohraničené frakce. Současně dojde k navýšení zpracovatelské kapacity pro SOD na více než dvojnásobek.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

EU logo