Naše společnost se zabývá obnovou, revitalizací a úpravy vodních toků.

Provádíme:

  • náprava nevhodně provedených úprav a obnova přirozené funkce vodních ekosystémů
  • zvýšení retenčních schopností krajiny
  • zvýšení samočistící schopnosti toků
  • zvýšení stability vodního režimu snižováním rozdílů extrémních průtoků
  • náprava nevhodně provedených pozemkových úprav, velkoplošného odvodnění a nevhodného hospodaření na půdě

Retenční a akumulační schopnost nivy podporujeme vytvořením přírodě blízkých prvků. Je to například: obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých paralelních koryt, budování tůní v nivě.

revitalizace vodních toků